Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 2. Veškeré ceny uvedené v obchodě jsou včetně DPH.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 1. Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat non-stop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu.

 2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

 3. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 4. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 5. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. 

 

5) Kontraindikace k přístrojům a jednotlivým procedurám

 1. Při zakoupení přístroje souhlasíte v těchto obchodních podmínkách s prověřováním zdravotního stavu klienta podle uvedených kontraindikcí v námi uveřejněné tabulce. Vždy aplikujte dané procedury pouze na zdravé jedince. Doporučujeme si vyhotovit informovaný souhlas nebo kartu klienta, kde budete mít k projednání kontraindikace k dané aplikaci a zároveň vám klient stvrdí svým podpisem, že nic nezatajil a tudíž může podstoupit dané procedury.    

 2. V případě, že si nejste jisti zdravotním stavem klienta, nechte si přinést potvrzení od ošetřujícího doktora daného klienta, že může danou aplikaci přístrojem podstoupit. 

 

6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

 1. Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží. 

 2. Doprava na Slovensko je realizována za jiné doběrečné ceny.

 

7) DODACÍ LHŮTA

 1. Dodací lhůta je od 4-8 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. U zboží zejména v kategorii Vybavení salónů může být dodací lhůta 5 až 6 týdnů od objednání, v závislosti na druhu výrobku. Některé námi dodávané výrobky jsou vyráběny na zakázku. Je tedy možné, že jejich dodací lhůta může být ještě delší. V takovémto případě vás budeme předem informovat o délce dodací lhůty individuálně. 

  Naše společnost odesílá zboží z celé Evropy. Díky tomu můžeme nabídnout široký sortiment. Dodání zboží se pohybuje od 4 do 8 dnů od objednávky. Naší snahou je dodat zboží co nejdříve.   

  Přístroje z třetích zemí máme skladem v ČR nebo jsou označeny „skladem u dodavatele“ popřípadě „na dotaz“.

 

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE A ZÁRUKA

 1. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

 2. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí zboží a jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 3. Rozhodne-li se kupující - spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, a za splnění dále uvedených podmínek, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Kupující – spotřebitel nese při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 4. Kupující – spotřebitel při odstoupení ve shora uvedené lhůtě je povinen:

 • nejpozději 14. den po převzetí zboží prodávajícímu odeslat projev vůle o odstoupení od smlouvy,

 • formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP,

 • řádně vyplněný formulář odeslat e-mailem na salony-vybaveni@seznam.cz a následně přibalit k vrácenému zboží, odkaz https://www.salony-vybaveni.cz/odstoupeni-od-smlouvy/ 

 • odeslat zboží na svůj náklad na adresu prodávajícího Body Factory s.r.o. Kovářovická 62, 251 67 Pyšely, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy,

 • pokud možno odeslat zboží v původním neporušeném obalu, bez známek použití, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi; zboží nesmí být zasíláno na dobírku; je doporučeno zboží pojistit.

 1. Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodávajícího ke kupujícímu budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, tj. na účet prodávajícího, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 2. Došlo-li ke snížení hodnoty zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích).

 3. 4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento druh zboží obvyklá).

 4. V případě, že uvedená situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

 5. Kupující je povinen dodané zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude možné uznat.

 6. Kupující je před použitím zboží resp. před jeho montáží povinen prostudovat montážní návod či návod k použití, případné záruční podmínky a těmito informacemi se řídit. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

 7. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění je pro kupujícího - spotřebitele stanovena v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li takto určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží příslušná ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním zboží, nesprávným použitím věci, nesprávným skladováním, fyzickým poškozením věci, které zcela zřejmě není v souladu s běžným používáním.

 8. Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce zboží. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku s tím, že délka záruční doby činí 12 měsíců.

 9. U všech přídavných komponentů - aplikátorů, hlavic, UZ špachtlí je stanovena záruka 6 měsíců od data zakoupení i přesto, že na faktuře je uvedeno 12 měsíců záruční lhůta. Tato záruční lhůta 12 měsíců se vztahuje na nově zakoupené zboží včetně jeho příslušenství.   
 10. Kupující má při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění v době pro uplatnění práv z vadného plnění právo na:

 • bezplatnou opravu zboží,

 • právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž toto právo je možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady; přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomická; právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má kupující rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat,

 • odstoupení od smlouvy, které lze využít v případě, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva); dále je možné toto právo využít tehdy pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci; kupující  má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání náprav kupujícímu  působilo značné potíže.

 1. O reklamaci prodávající rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující – spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele, o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu – spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 2. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

 3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

 4. Reklamace zboží se řídí, v případě, že kupujícím je spotřebitel, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

 5. Kupující uplatňuje práva z vadného plnění a záruku na adrese Body Factory s.r.o., Zaječice 62, 25167 Pyšely, stejně tak si vyzvedává vyreklamované zboží na adrese Zaječice 62, 25167 Pyšely.

 

Postup při reklamaci - shrnutí:

 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem (salony-vybaveni@seznam.cz), či písemně

 2. reklamaci uplatněte vždy písemně s podrobným popisem závady a pokud možno s fotodokumentací

 3. uveďte svoje telefonní číslo a číslo faktury 

 4. při vrácení zboží jej zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu 

 5. peníze vám budou vráceny až po kontrole vráceného zboží

 6. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

9) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, IČO 00020869, internetová adresa: http//www.coi.cz.